Marché Public

Agentschap voor Facilitair Management

Catégorie : Attribution | Date de publication: 24/12/2014

DETAIL

Agentschap voor Facilitair Management | 2013/AFM/OO/21634 - Aankopen van personenwagens - stationwagens bestemd voor diverse diensten van de Vlaamse Overheid. N° 529737
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Agentschap voor Facilitair Management
Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000 Brussel
Contact: Team Aanbestedingen
E-mail: aanbestedingen.afm@bz.vlaanderen.be
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=192268https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Agentschap voor Facilitair Management-2013/AFM/OO/21634-F03&userType=SUPPLIER&language=nl

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
2013/AFM/OO/21634 – Aankopen van personenwagens – stationwagens bestemd voor diverse diensten van de Vlaamse Overheid.
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: De leveringsadressen zijn verspreid over het gehele Vlaamse Gewest en Brussel.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Aankopen van personenwagens – stationwagens bestemd voor diverse diensten van de Vlaamse Overheid.
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
3165215.57 EUR Zonder BTW .

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium 1: prijs, Weging: 50
Criterium 2: kwaliteit, Weging: 40
Criterium 3: ecologie, Weging: 5
Criterium 4: waarborg, Weging: 5

AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT

Opdracht nr Perceel 1. Perceel : Kleine stationwagens, diesel
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 09/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 10
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Hergon Zaventem nv
Brusselsesteenweg 57
3020 BE Herent
Opdracht nr Perceel 2. Perceel : Kleine stationwagens, benzine
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 09/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 10
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Hergon Zaventem nv
Brusselsesteenweg 57
3020 BE Herent
Opdracht nr Perceel 3. Perceel : Grote stationwagens, diesel
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 09/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 9
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Garage Neyt E. & G bvba
Gentsesteenweg 39
9160 BE Lokeren
Opdracht nr Perceel 4. Perceel : Grote stationwagens, benzine
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 09/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 8
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Garage Neyt E. & G. bvba
Gentsesteenweg 39
9160 BE Lokeren
Opdracht nr Perceel 5. Perceel : Kleine bestelwagens gemengd gebruik, diesel
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 09/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 8
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Fiat Group Automobiles Belgium nv
Jules Cockxstraat 12 a
1160 BE Ouderghem
Opdracht nr Perceel 6. Perceel : Kleine bestelwagens gemengd gebruik, benzine
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 09/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 6
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Garage Neyt E. & G. bvba
Gentsesteenweg 39
9160 BE Lokeren
Opdracht nr Perceel 7. Perceel : Kleine bestelwagens gemengd gebruik, 4-wielaandrijving
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 23/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
D’Ieteren nv
Maliestraat 50
1050 BE Brussel
Opdracht nr Perceel 8. Perceel : Grote stationwagens 7 plaatsen, hybride
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 09/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Toyota Belgium nv
Leuvensesteenweg 369
1932 BE Zaventem

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/12/2014

Scroll to Top