Marché Public

AZ SINT-JAN BRUGGE-OOSTENDE AV

Catégorie : Attribution | Date de publication: 30/12/2014

DETAIL

AZ SINT-JAN BRUGGE-OOSTENDE AV | Leveren van perfusies, spoelvloeistoffen, parenterale voeding N° 529842
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Ruddershove 10, BE-8000 BRUGGE
Contact: De Laet Valerie Nathalie
Tel: +32 50459761 E-mail: valerie.delaet@azsintjan.be
Internet adres(sen): www.azsintjan.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=192383https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AZ Sint-Jan Brugge-Oostende – Aankoopdienst-APO-2014/02-F03&userType=SUPPLIER&language=nl

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Leveren van perfusies, spoelvloeistoffen, parenterale voeding
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Leveren van perfusies, spoelvloeistoffen, parenterale voeding

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium 1: Prijs, Weging: 40
Criterium 2: Kwaliteit, Weging: 60

AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT

Opdracht nr APO-2014/02. Perceel 1: Intraveneuze oplossingen niet-PVC
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 15/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Baxter
Boulevard René Branquart 80
7860 BE Lessines
Opdracht nr APO-2014/02. Perceel 3: Spoeloplossingen polyethyleen (gietflessen)
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 15/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
B. Braun
Woluwelaan 140 b
1831 BE Diegem
Opdracht nr APO-2014/02. Perceel 6: Intraveneuze oplossingen perfusiezak niet PVC
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 15/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Fresenius Kabi
Brandekensweg 9
2627 BE Schelle
Opdracht nr APO-2014/02. Perceel 4: Intraveneuze oplossingen PVC/niet-PVC
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 15/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Maco Pharma
Avenue Royale 99
7700 BE Mouscron

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 30/12/2014

Scroll to Top