Marché Public

Gemeente Grimbergen

Catégorie : Attribution | Date de publication: 24/12/2014

DETAIL

Gemeente Grimbergen | Lening ter financiering van het bestuur. N° 529776
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Grimbergen
Prinsenstraat 3, BE-1850 Grimbergen
Contact: De heer Jan Pletinckx
Tel: +32 22601359 Fax: +32 22701266 E-mail: jan.pletinckx@grimbergen.be
Internet adres(sen): www.grimbergen.be

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Lening ter financiering van het bestuur
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Gemeente Grimbergen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Lening ter financiering van het bestuur

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.

AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT

Opdracht nr 1. Perceel : Lening ter financiering van het bestuur
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 24/11/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
KBC Bank
Brusselsesteenweg 100
3000 BE Leuven
Tel: +32 16308062 Fax: +32 16308041 Email: philippe.vanlaere@kbc.be

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/12/2014

Scroll to Top