Marché Public

GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST

Catégorie : Attribution | Date de publication: 30/12/2014

DETAIL

GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST | Periodieke keuring van diverse gemeentelijke installaties. N° 529845
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Gemeentebestuur Knokke-Heist
A. Verweeplein 1, BE-8300 Knokke-Heist
Contact: Mevrouw Sabine Mortier
Tel: +32 50630176 Fax: +32 50630159 E-mail: sabine.mortier@knokke-heist.be
Internet adres(sen): www.knokke-heist.be

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Periodieke keuring van diverse gemeentelijke installaties
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Grondgebied Knokke-Heist, 8300 Knokke-Heist
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Periodieke keuring van diverse gemeentelijke installaties
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
130948.90 EUR Zonder BTW .

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium 1: Prijs, Weging: 40
Criterium 2: Kwaliteit van het voorgestelde plan van aanpak, Weging: 30
Criterium 3: Kwaliteit van het voorgestelde model keuringsverslag en verslag voor indienststelling, Weging: 30

AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT

Opdracht nr 1. Perceel : Periodieke keuring van diverse gemeentelijke installaties
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 11/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
BTV vzw
Neerveldstraat 109 bus 6
1200 BE Brussel
Tel: +32 56705405 Email: btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 30/12/2014

Scroll to Top