Marché Public

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen

Catégorie : Attribution | Date de publication: 24/12/2014

DETAIL

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen | Groenonderhoud (grasbermen en beplanting, snoeien en vellen van lijnbomen), netheidsonderhoud (zwerfvuilverwijdering), veegwerken en reinigen van afwateringsstelsels op de gewest- en autosnelwegen in het district Puurs. N° 529754
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, BE-2018 Antwerpen
Contact: Lespagnard Davinia Angelina
E-mail: davinia.lespagnard@mow.vlaanderen.be
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=192309https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AWV A’pen-O10-D112-49_1M3D8E-14-21-F03&userType=SUPPLIER&language=nl

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Groenonderhoud (grasbermen en beplanting, snoeien en vellen van lijnbomen), netheidsonderhoud (zwerfvuilverwijdering), veegwerken en reinigen van afwateringsstelsels op de gewest- en autosnelwegen in het district Puurs
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Deze aanneming heeft tot doel om in het district Puurs langsheen de gewest- en autosnelwegen en hun aanhorigheden de berijdbaarheid en veiligheid van de weggebruikers te verzekeren door de uitvoering van onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan het bestaande groenpatrimonium.
De aanneming omvat hoofdzakelijk:
– Het uitvoeren van beheers- en onderhoudswerken aan de bestaande grasbermen en beplanting.
– Het snoeien en vellen van lijnbomen langs de gewestwegen.
– Het netheidsonderhoud (oprapen en verwijderen van zwerfvuil).
– Het uitvoeren van veegwerken en reinigen van afwateringsstelsels.
– Het herstellen van schadegevallen aan het groenpatrimonium (na ongevallen) en inzake netheidsonderhoud (sluikstortingen e.d.).
– Beperkte (her)aanplantingswerken en het onderhoud van deze aanplantingen gedurende de waarborgtermijn.
– Het uitvoeren van regiewerken (vb. na stormschade, .) voor zover deze werken niet kunnen worden vergoed volgens de overige posten van het borderel en geen aannemingslast zijn.
– Het plaatsen, instandhouden en verwijderen van alle reglementaire werfsignalisatie die nodig is voor de uitvoering van alle voormelde werken.
– Het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werkzaamheden volgens de bepalingen van dit bestek.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium 1: prijs, Weging: 50
Criterium 2: kwaliteit, Weging: 50

AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT

Opdracht nr . Perceel 1: Puurs
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 27/11/2014
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Soga nv
Aven Ackers 14
9130 BE Verrebroek

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.2. NADERE INLICHTINGEN
– De opmetingsstaat van het bestek primeert.
– Gelieve document(en) aan te leveren waaruit blijkt dat de perso(o)n(en) die de offerte
elektronisch onderteken(t)(en) gemachtigd (is) (zijn) rechtsgeldig te handtekenen.
– De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar PDF-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80MB met uitzondering van het offerteformulier en de samenvattende meetstaat dewelke als aparte documenten dienen geüpload te worden.
– Ingekorte publicatietermijn volgens art. 46 §2 van het KB Plaatsing van 15 juli 2011.
Terechtwijzend bericht nr. 1 dd 04/04/2014
————————————————————–
Betreffende meer uitleg mbt post 77; om tot een correcte eenheidsprijsberekening te komen.
Post 77: beurt + signalisatie.
Verklaring:
In uitzondering van wat het bijzonder bestek vermeld m.b.t. de betalingen van de werfsignalisatie, geldt voor post 77 “Oprapen en verwijderen van alle
zwerfvuil en afval op het volledige domein, 8 tot 12 beurten per jaar, totaalprijs per beurt, inclusief alle signalisatie” uitdrukkelijk dat alle benodigde signalisatie inbegrepen is in de eenheidsprijs.
Dit is ook zo opgenomen in de beschrijving van de post.
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/12/2014

Scroll to Top