Marché Public

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen

Catégorie : Attribution | Date de publication: 23/12/2014

DETAIL

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen | Infrastructurele maatregelen op gewestwegen in de provincie West-Vlaanderen ter bevordering van de doorstroming van het openbaar vervoer. N° 529624
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82 , BE-8200 8200 Brugge
Contact: Wegen en Verkeer West Vlaanderen
ir. Sven Couck
Tel: +32 50248080 Fax: +32 50248005 E-mail: sven.couck@mow.vlaanderen.be
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=192177https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AWV W-Vl-X30/0/297_1M3D8J/14/61_IR-F03&userType=SUPPLIER&language=nl

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Infrastructurele maatregelen op gewestwegen in de provincie West-Vlaanderen ter bevordering van de doorstroming van het openbaar vervoer
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: West Vlaanderen
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Infrastructurele maatregelen op gewestwegen in de provincie West-Vlaanderen ter bevordering van de doorstroming van het openbaar vervoer
De aanneming omvat hoofdzakelijk:
? uitbraak van verharding en fundering
? heraanleg fundering en verharding
? plaatsen lijnvormige elementen
? werken met betrekking tot de afwatering
? plaatsen van signalisatie en markering
? alle werken noodzakelijk om de uitstulpende bushaltes te creëren
? het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
830767.85 EUR Incl. BTW .

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.

AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT

Opdracht nr 1. Perceel
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 10/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 7
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
NV TIBERGYN
Izegemsestraat 421
8501 BE heule

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 23/12/2014

Scroll to Top