Marché Public

OCMW Londerzeel

Catégorie : Attribution | Date de publication: 30/12/2014

DETAIL

OCMW Londerzeel | Het leveren van geadditiveerde verwarmingsgasolie aan woonzorgcentrum Herfstvreugde waarbij aandacht wordt besteed aan de ecologische factor. N° 529851
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

OCMW Londerzeel
Mechelsestraat 55, BE-1840 Londerzeel
Contact: Mevrouw Sandra Goossens
Tel: +32 52300664 Fax: +32 52303012 E-mail: aankopen@ocmw.londerzeel.be

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Het leveren van geadditiveerde verwarmingsgasolie aan woonzorgcentrum Herfstvreugde waarbij aandacht wordt besteed aan de ecologische factor
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Woonzorgcentrum Herfstvreugde, Kerkhofstraat 50 te 1840 Londerzeel
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Leveren van geadditiveerde gasolie voor verwarming aan het woonzorgcentrum Herfstvreugde voor de periode van een jaar en zes maanden

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.

AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT

Opdracht nr 1. Perceel : Het leveren van geadditiveerde verwarmingsgasolie aan woonzorgcentrum Herfstvreugde waarbij aandacht wordt besteed aan de ecologische factor
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 5
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Calpam Belgium nv
Vilvoordselaan 310
1130 BE Haren (Brussel-Stad)
Tel: +32 23455202 Fax: +32 22681016 Email: sales.brussels@calpam.be

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 30/12/2014

Scroll to Top