Marché Public

OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ

Catégorie : Attribution | Date de publication: 24/12/2014

DETAIL

OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ | Opmaak OBBO's van voormalige gasfabrieksterreinen N° 529743
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Stationsstraat 110, BE-2800 Mechelen
Contact: Rottiers Joke Vanja
E-mail: joke.rottiers@ovam.be
Internet adres(sen): http://www.ovam.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=192285https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=OVAM-DOS 4351 – BN140605-F03&userType=SUPPLIER&language=nl

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Opmaak OBBO’s van voormalige gasfabrieksterreinen
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Opmaak OBBO’s van voormalige gasfabrieksterreinen
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
302500.00 EUR Incl. BTW .

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.

AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT

Opdracht nr . Perceel
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 04/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 8
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Adviesbureau voor bodemonderzoek nv
Derbystraat 55
9051 Gent

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/12/2014

Scroll to Top