Marché Public

STAD LOKEREN

Catégorie : Attribution | Date de publication: 31/12/2014

DETAIL

STAD LOKEREN | Reinigen rioolinfrastructuur. N° 529864
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Stad Lokeren
Groentemarkt 1, BE-9160 Lokeren
Contact: Centrale Aankoopdienst
Tel: +32 93423017 Fax: +32 93423019 E-mail: cad@lokeren.be

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Reinigen rioolinfrastructuur
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Grondgebied Lokeren
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De opdracht omvat het reinigen op afroep van de rioolinfrastructuur en het periodiek reinigen van de rioolkolken op Lokers grondgebied.
Dit houdt meer bepaald in :
– dringende tussenkomsten voor reinigen/ontstoppen van riolen/pompkamers,
– kuisen van duikers,
– opruimen van calamiteiten,
– kuisen van rioolkolken,
– ontstoppen van rioolkolken.
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
351975.00 EUR Zonder BTW .

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium 1: De gecorrigeerde inschrijvingsprijs voor het reinigen van riolering (diverse diameters)
Criterium 2: De gecorrigeerde inschrijvingsprijs voor reinigen van pompkamers
Criterium 3: De gecorrigeerde inschrijvingsprijs voor reinigen van rioolkolken
Criterium 4: De gecorrigeerde inschrijvingsprijs voor ontstoppen van kolken en duikers
Criterium 5: De gecorrigeerde inschrijvingsprijs voor verwerking slib
Criterium 6: De gecorrigeerde inschrijvingsprijs voor ruimen aalputten
Criterium 7: Interventietijd tijdens de werkuren en met normale verkeersproblematiek
Criterium 8: Een beschrijving van de maatregelen die de inschrijver treft om de kwaliteit te waarborgen en van de mogelijkheden die hij biedt t.a.v. de interventies

AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT

Opdracht nr 1. Perceel : Reinigen rioolinfrastructuur
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 17/11/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 6
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
M&C Cleaning
Toekomstlaan 16 B
9160 BE Lokeren
Tel: +32 93484964 Email: mc.cleaning@skynet.be

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 31/12/2014

Scroll to Top