Marché Public

STAD MECHELEN

Catégorie : Attribution | Date de publication: 24/12/2014

DETAIL

STAD MECHELEN | Alsluiten van een hospitalisatieverzekering voor het personeel van de Stad en OCMW Mechelen. N° 529764
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Stad Mechelen
Grote Markt 21, BE-2800 Mechelen
Contact: Mevrouw Linda Denteneer
Tel: +32 15298041 Fax: +32 15297510 E-mail: linda.denteneer@mechelen.be
Internet adres(sen): www.mechelen.be

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Alsluiten van een hospitalisatieverzekering voor het personeel van de Stad en OCMW Mechelen
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Stad Mechelen, Grote Markt 21, 2800 Mechelen – OCMW Mechelen, Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Voorwerp van deze diensten : Afsluiten van een hospitalisatieverzekering voor het personeel van de Stad en OCMW Mechelen.
Toelichting : In het kader van omzendbrief BA 2000/14 en aanvullingen biedt de Stad Mechelen sedert 1 januari 2002 gratis een hospitalisatieverzekering aan aan het stadspersoneel, OCMW-personeel (incl. Woon- en zorgcentra) en personeelsleden van de stedelijke VZW’s, EVA’s en AGB’s (hierna genoemd de hoofdverzekerden). De aansluiting van de hoofdverzekerden gebeurt evenwel op vrijwillige basis. Het stadsbestuur van Mechelen treedt in deze opdracht als leidend bestuur.
Daarnaast werd beslist:
1. de hoofdverzekerden die op pensioen worden gesteld, de mogelijkheid te bieden op eigen kosten deze collectieve verzekering verder te zetten.
2. de echtgenoten, levenspartners en hun kinderen die thuis gedomicilieerd zijn de mogelijkheid te bieden op eigen kosten tot deze collectieve verzekering toe te treden
3. dat de personen die op dit ogenblik aangesloten zijn op onze huidige facultatieve hospitalisatieverzekering, (ook de gepensioneerden en hun gezin) de mogelijkheid krijgen hun aansluiting verder te zetten op basis van de nieuwe collectieve verzekering.
Zij worden hierna de nevenverzekerden genoemd.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium 1: Het globaal aantal dagen pre- en posthospitalisatie, Weging: 35
Criterium 2: Het bedrag van de vrijstelling, Weging: 35
Criterium 3: De snelheid van uitvoering bij schadegevallen, Weging: 30

AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT

Opdracht nr 1. Perceel : Alsluiten van een hospitalisatieverzekering voor het personeel van de Stad en OCMW Mechelen
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 5/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Belfius Verzekeringen
Galileelaan 5
1210 BE Brussel (Sint-Joost-ten-Node)
Tel: +32 22866479 Email: anne.debognies@belfius-insurance.be

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/12/2014

Scroll to Top