Marché Public

AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF

Catégorie : Autres | Date de publication: 24/12/2014

DETAIL

AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF | 2014/HFB/OPMB/31752 - Uitvoeren specifieke ondersteuning. N° 529759
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Agentschap Facilitair Bedrijf
Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000 Brussel
Contact: Team aanbestedingen
E-mail: aanbestedingen.afm@bz.vlaanderen.be
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=192319

AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
2014/HFB/OPMB/31752 – Uitvoeren specifieke ondersteuning.
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Uitvoeren specifieke ondersteuning bij en instrumenten voor in-door-uitstroom van personeelsleden.
II.1.8. Verdeling in percelen: Ja.
Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Perceel 1: Perceel 1
Korte beschrijving:
Uitvoeren selectieprocedures met assessment center of development center
Perceel 2: Perceel 2
Korte beschrijving:
Uitvoeren selectieprocedures met competentiescreening of potentieelinschatting
Perceel 3: Perceel 3
Korte beschrijving:
Ter beschikking stellen van een instrumentarium voor psychotechnische testen of assessmentoefeningen ten behoeve van interne selectoren
Perceel 4: Perceel 4
Korte beschrijving:
Uitvoeren van outplacementopdrachten (individueel of collectief)
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 19/01/2015 – 11:15
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/01/2015 – 11:15

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/12/2014

Scroll to Top