Marché Public

De Lijn – Techniek

Catégorie : Autres | Date de publication: 23/12/2014

DETAIL

De Lijn – Techniek | Raamovereenkomst voor onderdelen VOLVO. N° 529637
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

De Lijn – Techniek
Motstraat 20, BE-2800 Mechelen
Contact: Croes Alfred
Tel: +32 15408845 Fax: +32 15408980 E-mail: freddy.croes@delijn.be
Internet adres(sen): www.delijn.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=192202

AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Raamovereenkomst voor onderdelen VOLVO
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering van de goederen: Diverse plaatsen in het Vlaams Gewest
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen:
OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING.
Raamovereenkomst voor de afroepbestellingen van onderdelen voor chassis en motoren VOLVO voor de autobussen van de “VVM-De Lijn” voor een periode van drie jaar, één maal verlengbaar met één jaar.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.2. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING.
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Bewijs waaruit blijkt dat de kandidaat voldoet aan zijn verplichtingen inzake sociale zekerheid, BTW en belastingen (Attest 276 C2).
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Bewijs waaruit blijkt dat de kandidaat-leverancier vertrouwd is met het leveren van onderdelen voor autobussen met motoren en chassis VOLVO aan busconstructeurs of aan maarschappijen voor openbaar vervoer.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 29/01/2015-11:00
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 30/01/2015-11:00
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 23/12/2014

Scroll to Top