Marché Public

DIGIPOLIS

Catégorie : Autres | Date de publication: 26/12/2014

DETAIL

DIGIPOLIS | CDA002407 - Softwarepakket 'Risico analyse funct!es' en 'Opvolgtool' voor de dienst arbeidsveiligheid van de Gemeenschappelijke Preventiedienst Antwerpen. N° 529793
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Digipolis
Generaal Armstrongweg 1, BE-2020 Antwerpen
Contact: Royers Greta Gerard Bertha
E-mail: Greet.Royers@digipolis.be
Internet adres(sen): www.digipolis.be

AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
CDA002407 – Softwarepakket ‘Risico analyse funct!es’ en ‘Opvolgtool’ voor de dienst arbeidsveiligheid van de Gemeenschappelijke Preventiedienst Antwerpen
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Het voorwerp van de opdracht is het afsluiten een raamovereenkomst met 1 dienstverlener voor het opleveren van een software oplossing volgens de vereisten zoals gespecifieerd in de verschillende analysedocumenten (bijlagen bij dit bestek) voor de dienst arbeidsveiligheid van de Gemeenschappelijke Preventiedienst Antwerpen.
Er zijn 2 percelen.
Perceel 1 : Functieanalyse
Perceel 2 : Opvolgtool
Onderhoud : Jaarlijks onderhoud dient meegegeven te worden.
Zie bestek als bijlage

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Overeenkomstig artikel 61 § 1 van het KB Plaatsing moet in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, de inschrijver die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, waarvan het Opdrachtgevend Bestuur kennis heeft, veroordeeld is voor:
1. Deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in art. 324bis van het Strafwetboek;
2. Omkoping als bedoeld in art. 246 van het Strafwetboek;
3. Fraude als bedoeld in art. 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;
4. Witwassen van geld als bedoeld in art. 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Overeenkomstig artikel 61 § 2 van het KB Plaatsing kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, de inschrijver die :
1. Die in staat van faillissement of vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;
2. Die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure in andere nationale reglementeringen;
3. Die, bij een rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
4. Die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan;
5. Die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de bepalingen van art. 62 van het K.B. van 15 juli 2011;
6. Die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63 van het K.B. van 15 juli 2011;
7. Die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van de opeisbare inlichtingen of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt.
Het bewijs dat de inschrijver zich niet in één van bovenstaande gevallen bevindt, wordt geleverd door het voorleggen van:
 verklaring op erewoord waarin de inschrijver verklaart zich niet in één van de gevallen te bevinden zoals opgegeven in artikel 61 van het KB Plaatsing. Hiertoe dient de inschrijver het formulier zoals opgenomen in bijlage bij dit bestek te gebruiken. (Bijlage 3)
 RSZ-attest voor binnenlandse inschrijvers (art. 62 § 1 van het KB Plaatsing) : Digipolis zal het RSZ-attest zelf opvragen op basis van het ondernemingsnummer van de inschrijver in de Kruispuntbank van Ondernemingen dat moet worden ingevuld op het inschrijvingsformulier.
 RSZ-attest voor buitenlandse inschrijvers (art. 62 § 1 van het KB Plaatsing): De buitenlandse inschrijver dient een attest bij te voegen dat werd uitgereikt door de bevoegde overheid waarin wordt bevestigd dat hij heeft voldaan aan de verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd. Indien een dergelijk document niet wordt uitgereikt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed. (Bijlage 4)
 een document (Bijlage 5) waaruit het mandaat blijkt van de ondertekenaar om de inschrijver te verbinden (bv. uittreksel uit de neergelegde en gepubliceerde statuten en/of uit delegatiebeslissingen van de bevoegde organen, of indien dergelijke uittreksels ontbreken een ondertekende beslissing van de bevoegde organen of personen).
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Wat betreft de beoordeling van de financiële en economische draagkracht wordt voor de kwalitatieve selectie van de inschrijvers gevraagd:
 het bewijs van een verzekering, aangeleverd door de verzekeraar, tegen gebruikelijke beroepsrisico’s met vermelding van begin- en einddatum van de polis (Bijlage 6)
 een verklaring voor de laatste afgelopen drie boekjaren van zijn totale omzet en zijn specifieke omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, op te geven. (Bijlage 7)
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Om de technische bekwaamheid van de dienstverlener na te gaan wordt voor de kwalitatieve selectie van de inschrijvers het volgende gevraagd (geldig voor beide percelen) :
 een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de opgedane kennis en ervaring met betrekking tot ontwikkelen en/of customiseren van software. Beschrijving van eerder gebruikte technieken bij het aanmaken van software (bijlage 8 – document 1)
 een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de kennis en ervaring rond interfaces Beschrijving van eerder gebruikte technieken en randsystemen bij interfaces. (bijlage 8 – document 2).
 een selectie van drie relevant geachte referenties, die de inschrijver heeft uitgevoerd gedurende de laatste drie jaar (bijlage 8 -document 3), met betrekking tot ontwikkeling, customisering en implementatie, integratie en interfacing van softwarepakketten. De installaties en implementaties die als referentie worden opgegeven moeten afgerond en daadwerkelijk uitgevoerd zijn, m.a.w. er moeten duidelijke resultaten kunnen worden beschreven. Indien de inschrijver meer dan drie referenties geeft, zal de aanbestedende overheid de voor haar drie meest relevante referenties selecteren om de technische bekwaamheid te evalueren.
Per referentie dient volgende indeling te worden gebruikt :
1 Korte beschrijving inhoud project. Illustratiemateriaal in de vorm van screenshots is welkom.
2 Relevantie voor deze nieuwe opdracht.
3 Sector.
4 Beschrijving van de problematiek en de gekozen oplossing om de problematiek op te lossen.
5 Datum en duurtijd van de implementatie
6 Gebruikte technologie(en)
7 Interface
8 Integratie
9 Responsive design (smartphone, tablet)
10 Budget
11 Contactpersoon
12 Telefoonnummer
13 e-mail
 een selectie van drie relevant geachte referenties, die de inschrijver heeft uitgevoerd gedurende de laatste drie jaar

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs, Weging: 40
Criterium 2: Functionele en technische vereisten, Weging: 25
Criterium 3: Plan van aanpak, Weging: 25
Criterium 4: SLA, Weging: 10
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 15/01/2015 – 13:00
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 15/01/2015 – 13:00

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. NADERE INLICHTINGEN
Opmaak van de offerte De offerte van de inschrijver bestaat uit het inschrijvingsbiljet en alle andere bij te voegen bijlagen, in de volgorde hierna aangegeven:
Bijlage 1. Ingevuld “inschrijvingsbiljet” volgens aangeleverd sjabloon;
Bijlage 2. Ingevulde “inventaris” volgens aangeleverd sjabloon;
Bijlage 3. Formulier verklaring op erewoord” volgens aangeleverd sjabloon;
Bijlage 4. Desgevallend RSZ attest met droogstempel;
Bijlage 5. Mandaat ondertekenaar;
Bijlage 6. Bewijs van verzekering;
Bijlage 7. Verklaring met betrekking tot de totale omzet en opdrachtspecifieke omzet;
Bijlage 8. Referenties ter beoordeling van de technische bekwaamheid van de inschrijver;
Bijlage 9. Documenten met betrekking tot het gunningcriterium functionele e,n technische vereisten
Bijlage 10. Plan van aanpak en oplevertermijn
Bijlage 11. SLA
De inschrijver is ertoe gehouden de offerte, de bijlagen en alle briefwisseling – alsook alle documentatie – in het Nederlands op te stellen, en dient het verplichte inschrijvingsbiljet te gebruiken. Enkel voor de zuiver technische bijlagen en folders, publicaties en bedrijfsreclame mag het Engels of Frans gebruikt worden.
De inschrijver dient zijn offerte als volgt op te stellen:
 De offerte dient goed gestructureerd en ondubbelzinnig te zijn samengesteld op A4 formaat.
 Per bijlage die aan de offerte toegevoegd dient te worden, dient een apart hoofdstuk te worden voorzien.
 De pagina’s zijn op volgende wijze genummerd: ‘pagina x van y’. Dit geldt ook voor de bijlagen.
Het bijvoegen van folders, publicaties, bedrijfsreclame, enz. is toegestaan, maar maakt geen deel uit van het dossier en dient apart te worden opgenomen.
Illustraties mogen opgenomen worden, maar dienen in een bijlage opgenomen te worden, tenzij de illustratie essentieel is om de tekst te ondersteunen.
Elke inschrijving, of inventaris die op een ander document (bv. computerlijsten) is opgemaakt, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die bovenaan zijn document volgende formule moet vermelden:
“Ik, ondergetekende (…………………………….), verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op de door Digipolis verstrekte inventaris, en neem daartoe de volledige verantwoor-delijkheid op mij”.
Indien de inschrijver beroep doet op derde partijen (onderaannemers) voor (delen van) deze opdracht, dient hij dit expliciet te vermelden in de offerte. In dat geval specificeert hij de volledige identiteit van de derde partij(en) en de omvang en inhoud van haar (hun) tussenkomsten.
Onder-tekening van de offerte De volledige offerte, m.n. het inschrijvingsbiljet, de inventaris en alle andere al dan niet verplichte bijlagen die de inschrijver zelf heeft opgesteld, worden door de inschrijver of zijn gemachtigde elektronisch ondertekend.
Elk elektronisch aangeboden offertedocument moet correct elektronisch zijn ondertekend.
Wie ondertekent, moet bewijzen dat hij gemachtigd is de inschrijver te verbinden (zie mandaat).
De inschrijver of zijn gevolmachtigde dienen in de documenten tevens alle doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, te ondertekenen.
Indienen van de offerte Iedere offerte dient bij Digipolis vóór 15-jan-2015 om 13:00 uur toe te komen.
Offertes worden verplicht elektronisch ingediend via de e-Tendering applicatie. Het indienen van een veiligheidskopie is niet toegestaan.
Het is tevens niet toegestaan om;
 naast de elektronische indiening ook een papieren offerte in te dienen;
 om meer dan een (1) elektronische offerte in te dienen.
De capaciteit voor het opladen van offertes of aanvragen tot deelneming is gelimiteerd tot 80MB per document en 350MB per dossier. Boven deze grens is het niet mogelijk offertes of kandidaturen correct op te laden. Er zijn evenwel geen limieten in het aantal documenten en de types documenten. Als oplossing kunnen documenten opgeladen worden in een zip-file.
De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het correct en volledig opladen van een unieke en enige offerte. De offertes, inschrijvers die niet aan voorgaande bepalingen voldoen worden niet weerhouden voor evaluatie en worden als onregelmatig aangeduid.
De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met artikel 52 van het KB Plaatsing worden opgesteld. De offertes worden opgemaakt in gangbare bestandsformaten bij voorbeeld PDF, MS Office, Open Office of gelijkwaardig.
De offertes moeten worden ingediend via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving toelicht van de voorwaarden van artikel 52 van het KB Plaatsing.
Meer informatie kan worden bekomen op de website http://www.publicprocurement.be of via de e-Procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2 790 52 00.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 26/12/2014

Scroll to Top