Marché Public

GEMEENTE DILBEEK

Catégorie : Autres | Date de publication: 29/12/2014

DETAIL

GEMEENTE DILBEEK | Oproep tot kandidaatstelling - Aankoop software Facilitair Beheer. N° 529802
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Dilbeek
Gemeenteplein 1, BE-1700 Dilbeek
Contact: Mevrouw Fleur Gorlee
Tel: +32 24516968 Fax: +32 24516801 E-mail: gebouwen@dilbeek.be
Internet adres(sen): www.dilbeek.be

AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Oproep tot kandidaatstelling – Aankoop software Facilitair Beheer
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Gemeentebestuur Dilbeek, Gemeenteplein 1 te 1700 Dilbeek
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De dienst gebouwen van het gemeentebetuur Dilbeek staat o.a. in voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen, waaronder scholen, sporthallen, erfgoed, jeugdlokalen…
In totaal gaat dit over een 77-tal gebouwen.
Het bestuur is op zoek naar software voor de ondersteuning en het beheer van de facilitaire processen. De software is web-based en makkelijk in gebruik, dit voor de dienst gebouwen als voor alle gebruikers zoals bijvoorbeeld schooldirectie, sportdienst,…
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 69 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffede de overheidsopdrachten voor aannneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
De kandidaat-inschrijver wordt beoordeeld aan de hand van documenten, waaruit de structuur en de know-how van de inschrijvende organisatie blijkt:
– beschrijving van de structuur van de inschrijvende organisatie (structuur en omvang van de organisatie);
– continuïteitsgarantie die de inschrijver kan geven (terugval mogelijkheden enz. );
– lijst van de aanwezige expert-disciplines welke aanwezig zijn binnen de inschrijvende organisatie, en waarop het projectteam indien gewenst beroep kan doen;
De ervaring van de kandidaten dient aangetoond door:
– 3 referenties van gelijkaardige opdrachten met dezelfde gevraagde basisfuncties waarvan minstens 2 referenties uit de overheid komen. Bij elke referentie worden volgende vermeldingen toegevoegd: opdrachtgever, attest van goede uitvoering, uitvoeringstermijn, kostprijs, contactpersoon en korte, visuele weergave van het project. De aanbestedende overheid behoud zich het recht voor de ingewonnen informatie te verifiëren bij de opdrachtgevers.
– De inschrijver levert een bewijs dat zijn/haar support geleverd wordt vanuit België en in het Nederlands zal gebeuren.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs aankoop, Weging: 40
Criterium 2: Prijs support (regietarief / transportkosten), Weging: 15
Criterium 3: Prijs per gebruiker (verschil bewerkings-/leesrechten?)
Criterium 4: Mogelijkheden / toepassingen
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/1/2015 – 10:30

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 29/12/2014

Scroll to Top