Marché Public

GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN

Catégorie : Autres | Date de publication: 24/12/2014

DETAIL

GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN | Uitnodiging tot indienen offerte - Centralisatie INFR/MI ter hoogte van Van Cauwelaert sluis: Volledige studieopdracht bestaande uit de deelopdrachten architectuur (inclusief stabiliteit, akoestiek en brandveiligheid), HVAC, elektriciteit/data en EPB-v... N° 529750
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Hofstraat 17, BE-2000 Antwerpen
Internet adres(sen): www.portofantwerp.com

AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte – Centralisatie INFR/MI ter hoogte van Van Cauwelaert sluis: Volledige studieopdracht bestaande uit de deelopdrachten architectuur (inclusief stabiliteit, akoestiek en brandveiligheid), HVAC, elektriciteit/data en EPB-verslaggeving – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van verlening van de diensten: Haven van Antwerpen
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen:
Centralisatie INFR/MI ter hoogte van Van Cauwelaert sluis: Volledige studieopdracht bestaande uit de deelopdrachten architectuur (inclusief stabiliteit, akoestiek en brandveiligheid), HVAC, elektriciteit/data en EPB-verslaggeving
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.2. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING.
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de situaties van artikel 66 van het KB van 16 juli 2012. HIJ VOEGT BIJ ZIJN KANDIDATUUR EEN VERKLARING OP EREWOORD DIE DIT BEVESTIGT. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de gegevens die deze verklaring ondersteunen, te verifiëren. Voor zover ze daartoe over de mogelijkheid beschikt, zal ze, conform artikel 65, §1 van hetzelfde KB, via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders inlichtingen en documenten opvragen om de persoonlijke toestand van de inschrijver te onderzoeken. Indien deze mogelijkheid niet bestaat, kan de aanbestedende overheid de inschrijver in elk stadium van de procedure verzoeken om de nodige bewijsstukken voor te leggen.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
De inschrijver toont zijn financiële en economische bekwaamheid aan door een bankverklaring.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
De insdchrijver dient een lijst te bezorgen met referenties van gelijkaardige opdrachten gedurende de laatste 3 jaar met een beschrijving van de geleverde diensten en met vermelding van datum, locatie, opdrachtgever, contactpersoon met telefoonnummer.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 6/2/2015
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 9/2/2015-14:00
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/12/2014

Scroll to Top