Marché Public

STAD POPERINGE

Catégorie : Autres | Date de publication: 23/12/2014

DETAIL

STAD POPERINGE | Uitnodiging tot indienen offerte - Aankoop van een compacttrekker met toebehoren - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking<br>Aankoop van een compacttrekker met toebehoren N° 529665
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Stad Poperinge
Grote Markt 1, BE-8970 Poperinge
Tel: +32 57334081 Fax: +32 57337581 E-mail: info@poperinge.be
Internet adres(sen): www.poperinge.be

AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte – Aankoop van een compacttrekker met toebehoren – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Administratieve technische dienst
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Aankoop van een compacttrekker met toebehoren
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
nihil
nihil
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
nihil

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs, Weging: 30
Criterium 2: Technische waarde – kwaliteit, Weging: 35
Criterium 3: Gebruiksvriendelijkheid, Weging: 15
Criterium 4: Leveringstermijn, Weging: 10
Criterium 5: Optionele veiligheidsvoorzieningen, Weging: 5
Criterium 6: Service – dienst na verkoop, Weging: 5
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 14/1/2015 – 12:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 15/1/2015 – 12:00

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 23/12/2014

Scroll to Top