Marché Public

Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Catégorie : Autres | Date de publication: 23/12/2014

DETAIL

Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek | Endoscopendesinfector, droogautomaat en reinigingsmeubel voor het endoscopisch dagziekenhuis N° 529652
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Groenebriel 1, BE-9000 Gent
Contact: Dhuyvetter Katia Maria Firmin
Tel: +32 92246131 E-mail: katia.dhuyvetter@azstlucas.be
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=192240

AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Endoscopendesinfector, droogautomaat en reinigingsmeubel voor het endoscopisch dagziekenhuis
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: BE234
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Endoscopendesinfector, droogautomaat en reinigingsmeubel voor het endoscopisch dagziekenhuis
II.1.8. Verdeling in percelen: Ja.
Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Perceel 1: Endoscopendesinfector
Korte beschrijving:
Doel : Reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen plus hun toebehoren waarbij 2 scopen tegelijk moeten kunnen verwerkt worden.
Perceel 2: Droogautomaat
Korte beschrijving:
Doel : Drogen en opslag van flexibele endoscopen en hun toebehoren (zowel uitwendig als de kanalen) met een minimum van 8 beschikbare posities.
Perceel 3: Reinigingsmeubel
Korte beschrijving:
Doel : Reinigen van flexibele endoscopen volgens SFERD richtlijnen (voorbereiding tot reiniging/demontage hulpstukken, lektest, ragen/doorspuiten van kanalen en reiniging buitenkant van de scoop).
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
zie bestek
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 15/01/2015 – 16:01
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 03/02/2015 – 16:00

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. NADERE INLICHTINGEN
De opdrachtdocumenten kunnen verkregen worden door aanvraag per email op het vermelde contactadres.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 23/12/2014

Scroll to Top