Marché Public

AZ Sint-Lucas Brugge

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 26/12/2014

DETAIL

AZ Sint-Lucas Brugge | RAAMOVEREENKOMST BEELD ROUTERING EN OPSLAGSYSTEEM. N° 529796
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

AZ Sint-Lucas Brugge vzw
Sint-Lucaslaan 29, BE-8310 Brugge
Contact: De heer Francis Van Laere
Tel: +32 50365431 Fax: +32 50365426 E-mail: francis.vanlaere@stlucas.be
Internet adres(sen): www.stlucas.be

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
RAAMOVEREENKOMST BEELD ROUTERING EN OPSLAGSYSTEEM
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
AZ Sint-Lucas vzw te Brugge gaat de komende 4 jaar investeren in een digitaal beeldrouteringssysyeem / IP gebaseerd én opslagsysteem voor 6 Operatiezalen.
AZ Sint-Lucas vzw beschikt over 9 Operatiezalen waarvan er nu reeds 2 zijn uitgerust met een matrix oplossing. Deze vallen dan ook buiten de scope van dit lastenboek en raamovereenkomst.
Van de andere 6 zalen komen in eerste fase 3 zalen in aanmerking voor het opzetten van het digitaal beeldroutering en opslagsysteem.
Alle andere zalen zullen op afroep binnen de termijn van de raamovereenkomst eveneens voorzien worden van zo’n systeem.
Aldus zal de Opdrachtgever in eerste instantie overgaan tot het sluiten van een raamovereenkomst met minimum 3 inschrijvers volgens de selectie- en gunningscriteria zoals verder vermeld. De duurtijd van de raamovereenkomst bedraagt 4 jaar.
De Opdrachtgever zal na het sluiten van de raamovereenkomst de geselecteerde inschrijvers opnieuw in mededinging stellen.
De Opdrachtgever zal deze nieuwe mededinging organiseren met respect voor de regels van de wetgeving overheidsopdrachten die van toepassing zijn voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking.
In het licht van de innovatie die de Opdrachtgever binnen zijn activiteiten continu nastreeft, zal deze raamovereenkomst tegemoet komen aan de wens van de Opdrachtgever om binnen korte termijn opdrachten te gunnen voor specifieke behoeften en producten tegen de voordeligste voorwaarden en dit volgens de meest recente technologie.
Onderstaande zal o.a. deel uit maken van de te plannen investeringen :
-Software beeldroutering en opslagsysteem;
-Support en maintenance op de software;
-Streamen van beelden buiten OK naar andere werkplekken en auditoria;
-Encoders van het beeldsignaal naar een digitaal IP gebaseerd beeldsignaal;
-Decoders van het digitaal IP gebaseerd beeldsignaal;
-Schermen;
-Panel PC’s voor bediening van het systeem;
-Fibers en connectoren;
-Camera te integreren in bestaande OK lampen;
-Omgevingscamera

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
I.1 AZ Sint Lucas vzw Brugge – Sint Lucaslaan 29 8310 Brugge – Bestek en aanvullende documenten zijn verkrijgbaar op http://cloud.3p.eu/Downloads/1/28/VF/2014
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 26/12/2014

Scroll to Top