Marché Public

IOK Afvalbeheer

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 26/12/2014

DETAIL

IOK Afvalbeheer | Sloop van gebouw en aanhorigheden op site De Wolf in Turnhout. N° 529791
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

IOK Afvalbeheer
Antwerpseweg 1, BE-2440 Geel
Contact: Jonathan De Witte
Tel: +32 14580991 E-mail: jonathan.dewitte@iok.be
Internet adres(sen): www.iok.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=192236

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Sloop van gebouw en aanhorigheden op site De Wolf in Turnhout
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Afbraakwerken van gebouwen en aanhorigheden op voormalige site ‘Group De Wolf’ te Turnhout

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 26/12/2014

Scroll to Top