Marché Public

Vlaams EnergieBedrijf

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 24/12/2014

DETAIL

Vlaams EnergieBedrijf | Raamcontract voor energieprestatiecontracten. N° 529752
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Vlaams EnergieBedrijf
Havenlaan 86C / 301, BE-1000 Brussel
Contact: Meire Dirk
Tel: +32 24213200 Fax: +32 24213200 E-mail: dirk.meire@vlaamsenergiebedrijf.eu
Internet adres(sen): www.vlaamsenergiebedrijf.euhttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=164949

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Raamcontract voor energieprestatiecontracten
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Het afsluiten van een raamovereenkomst voor een duur van vier jaar met meerdere Energy Service Company’s (ESCO’s).
De raamovereenkomst wordt afgesloten door het Vlaams EnergieBedrijf als opdrachtencentrale.
Binnen het kader van deze raamovereenkomst zullen vervolgens op een soepele wijze concrete Energie Prestatie Contracten kunnen worden afgesloten inzake het energiezuiniger maken, het onderhouden en het beheren van gebouwen en installaties van entiteiten die onder het toezicht staan van de Vlaamse Overheid. Het betreft gebouwen, of clusters van gebouwen met een minimum energieverbruik van 250.000 Euro exclusief BTW per jaar. Het eerste jaar worden normaliter maximum vijf gebouwen of clusters op de markt gezet, daarna zal dit aantal enkel maar stijgen.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE
Concurrentiegerichte dialoog.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.2. INFORMATIE OVER ONVOLLEDIGE GUNNINGSPROCEDURE:
De gunningsprocedure is afgebroken.
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
De gunningsprocedure werd stopgezet bij beslissing van de Raad van Bestuur van 11/04/2014. Alle inschrijvers werden hiervan in kennis gesteld.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/12/2014

Scroll to Top