Marché Public

ECOWERF

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 29/12/2014

DETAIL

ECOWERF | Levering pmd-zakken. N° 529837
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

EcoWerf
Aarschotsesteenweg 210, BE-3012 Leuven
Contact: Mevrouw Marielle Hallez
Tel: +32 16284348 Fax: +32 16235012 E-mail: marielle.hallez@ecowerf.be
Internet adres(sen): www.ecowerf.be

AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Levering pmd-zakken
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: diverse locaties
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
EcoWerf wenst polyethileen zakken aan te schaffen voor het selectief inzamelen van pmd (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons). Deze inzameling gebeurt in het kader van een Fostplus-project met het oog op de toepassing van het Interregionaal Samenwerkingsakkoord.
De duurtijd van de opdracht bedraagt twee jaar, met twee mogelijke verlengingen van telkens een jaar en gebeurt via gedeeltelijke bestellingen.
De leveringen dienen te gebeuren bij de gemeenten van Oost-Brabant, op de hoofdzetel van EcoWerf en in een aantal winkels in het werkgebied van EcoWerf.
Het gaat om vermoedelijke hoeveelheden van
– 5.000.000 60 liter HDPE-zakken met rode trekband in rollen van 20 zakken in deelbestellingen van minimum 12.500 zakken (een halve pallet)
– 45.000 120 liter HDPE-zakken met sluitlint in rolen van 10 zakken in deelbestellingen van 12.000 zakken ‘één hele pallet)
De pmd-zakken moeten tevens na gebruik worden teruggenomen en verwerkt op kosten van de leverancier. Fostplus staat evenwel in voor de invulling van de practische aspecten van de terugnamelplicht.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang:
Geraamde waarde zonder BTW: 403600.00 EUR .

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
– niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
– niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
– geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
– niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* De Belgische inschrijver dient geen attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.
* Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.
De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan.
– het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;
– de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie boekjaren.
* Een passende bankverklaring. Daaronder wordt verstaan een verklaring van de bank over de toestand van de inschrijver ten opzichte van de bijzondere eisen van de opdracht, waarbij de bank verklaart dat de cliënt de financiële capaciteit heeft om dergelijke contracten uit te voeren.
Geldige verzekering voor bedrijfrisico’s.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier. Opgave naam en contactgegevens referentiepersoon.
* Dmv monsters en beschrijvingen van de te leveren producten.
* Technische beschrijving van het in te zetten metarieel, geïllustreerd met foto’s en documentatie
* Een verklaring die de werktuigen, het materiaal, de technische uitrusting en het technisch geschoold personeel vermeldt waarover de opdrachtnemer zal beschikken voor de uitvoering van de opdracht.
* Een opgave van het gedeelte van de opdracht dat de inschrijver desgevallend voornemens is in onderaanneming te geven.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs, Weging: 45
Criterium 2: Kwaliteit van de voorgestelde produkten, Weging: 35
Criterium 3: Zekerheid en flexibiliteit van de levering, Weging: 10
Criterium 4: Uiterlijk vande voorgestelde produkten, Weging: 10
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 9/2/2015
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 10/2/2015 – 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 10/2/2015 – 11:00
Plaats: EcoWerf, Vergaderzaal “De Dijle” 2de verdieping

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 29/12/2014

Scroll to Top