Marché Public

Gemeente Ichtegem

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 29/12/2014

DETAIL

Gemeente Ichtegem | Aankoop hydraulische bandenkraan technische dienst N° 529820
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Ichtegem
Stationsstraat 1, BE-8480 Ichtegem
Contact: De heer Bart Inghelbrecht
Tel: +32 51591138 Fax: +32 51580993 E-mail: technischedienst@ichtegem.be
Internet adres(sen): www.ichtegem.be

AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Aankoop hydraulische bandenkraan technische dienst
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Werkplaats Eernegem, Bruggestraat 104a te 8480 Ichtegem
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Aankoop hydraulische bandenkraan technische dienst
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs, Weging: 40
Criterium 2: Technische waarde, Weging: 35
Criterium 3: Demonstratie, Weging: 10
Criterium 4: Service, Weging: 10
Criterium 5: Waarborg, Weging: 5
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 12/2/2015 – 12:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 50.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: via overschrijving op rekeningnummer BE43 0910 0022 0301 met vemelding ‘bestek bandenkraan’
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 13/2/2015 – 10:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 13/2/2015 – 10:00
Plaats: Administratief Centrum Eernegem, Stationsstraat 1 te 8480 Ichtegem

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 29/12/2014

Scroll to Top