Marché Public

GEMEENTE KOKSIJDE

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 23/12/2014

DETAIL

GEMEENTE KOKSIJDE | Verbouwen grote schuur tot Kunstencentrum ten Bogaerde - lot 2: HVAC en sanitair<br><b>Plaats:</b> c.c. Abdijhoeve Ten Bogaerde, Ten Bogaerdelaan N° 529613
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Koksijde
Zeelaan 303, BE-8670 Koksijde
Contact: De heer Mattias Lemiere
Tel: +32 58533474 Fax: +32 58533116 E-mail: mattias.lemiere@koksijde.be
Internet adres(sen): www.koksijde.be

AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Verbouwen grote schuur tot Kunstencentrum ten Bogaerde – lot 2: HVAC en sanitair
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: c.c. Abdijhoeve Ten Bogaerde, Ten Bogaerdelaan
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Verbouwen grote schuur tot Kunstencentrum ten Bogaerde – lot 2: HVAC en sanitair
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
– niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
– geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is tegen hem;
– niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
– bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
– in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
– in orde is met de betaling van belastingen
– zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.
Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
Bij gunning aan een combinatie van inschrijvers moet deze combinatie een rechtsvorm aannemen waarbij voor ieder van de deelnemers afzonderlijk de beantwoording aan deze selectiecriteria aangetoond wordt.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Een passende bankverklaring. Daaronder wordt verstaan een verklaring van de bank over de toestand van de inschrijver ten opzichte van de bijzondere eisen van de opdracht, waarbij de bank verklaart dat de cliënt de financiële capaciteit heeft om dergelijke contracten uit te voeren.
Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s.
Teneinde de financiële en economische draagkracht van de kandidaten na te gaan moeten bij de offerte volgende documenten worden gevoegd :
 bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s; met opgave van het bedrag waarvoor hij verzekerd is naar Belgisch recht, en met inbegrip van zijn tienjarige aansprakelijkheid;
 een passende bankverklaring, waaruit duidelijk de financiële capaciteit en de betrouwbaarheid van de dienstverlener blijkt;
Bij gunning aan een combinatie van inschrijvers :
 moet deze combinatie een rechtsvorm aannemen waarbij ieder van de deelnemers hoofdelijk aansprakelijk is voor de totale contractsom ;
 zal ten minste 1 van de deelnemers afzonderlijk beantwoorden aan deze selectiecriteria ;
 max. 30% van de opdracht mag uitbesteed worden aan derden (onderaanneming). De keuze van de onderaannemer dient vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de aanbestedende overheid.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Zeer gedetailleerde beschrijvingen en/of foto’s van de te leveren producten, waarvan op verzoek van het bestuur de echtheid moet kunnen worden bevestigd. Hiermee bedoelen we geenszins een volledige catalogus, maar een duidelijke productgebonden omschrijving. Voorstellen die niet voldoen aan de gestelde minimumvereisten worden geweerd. Aan de hand van de meegestuurde documentatie kunnen we nagaan of het aanbod voldoet aan alle eisen.
Vereiste erkenning: D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen) , Klasse 2
D17 (Centrale verwarming, thermische installaties) , Klasse 2

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 30/1/2015
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 0.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: zie website: www.koksijde.be/overheidsopdrachten
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 2/2/2015 – 14:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2/2/2015 – 14:00
Plaats: Vergaderzaal dienst Technisch Bureau, Zeelaan 303 te 8670 Koksijde

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 23/12/2014

Scroll to Top