Marché Public

GEMEENTE OUD-TURNHOUT

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 30/12/2014

DETAIL

GEMEENTE OUD-TURNHOUT | Fietsverbinding Bergstraat - Lage Mierdse Weg. N° 529844
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Oud-Turnhout
Dorp 31, BE-2360 Oud-Turnhout
Contact: De heer Geert Drooghmans
Tel: +32 475230136 Fax: +32 14454162 E-mail: geert.drooghmans@oud-turnhout.be
Internet adres(sen): www.oud-turnhout.be

AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Fietsverbinding Bergstraat – Lage Mierdse Weg
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Hoge Mierdse Heide – Arendonkse Liniedijk – Lage Mierdse Weg
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Aanleggen van een fietspad in ternair zand.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 1

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 9/2/2015
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 15.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Via overschrijving op reknr. 091-0001087-49.
Het bestek is enkel via mail verkrijgbaar. Gelieve na de betaling een mailtje te sturen naar nancy.blockx@oud-turnhout.be voor de aanvraag van het bestek.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 10/2/2015 – 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 10/2/2015 – 11:00
Plaats: Gemeentehuis, Schepenlokaal

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 30/12/2014

Scroll to Top