Marché Public

Infrabel – Area North-East

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 29/12/2014

DETAIL

Infrabel – Area North-East | Besteknr. 57/52/2/14/010. Raamovereenkomst. Bijsporen en industriële lijnen in de Area North-East. Omvorming van spoorinfrastructuur. N° 529811
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Infrabel – Area North-East
Koningin Astridplein 27, BE-2018 Antwerpen
Contact: I-AM.NE
Bureau I-AM.NE-aannemingen
Tel: +32 32042387 Fax: +32 32042309 
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=174399

AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Besteknr. 57/52/2/14/010. Raamovereenkomst. Bijsporen en industriële lijnen in de Area North-East. Omvorming van spoorinfrastructuur. Opbraak en aanleg van sporen, spoortoestellen, dienstpaden en overwegen.
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Haven van Antwerpen en de ganse area North-East.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen:
Besteknr. 57/52/2/14/010. Raamovereenkomst. Bijsporen en industriële lijnen in de Area North-East. Omvorming van spoorinfrastructuur. Opbraak en aanleg van sporen, spoortoestellen, dienstpaden en overwegen.
De aanneming bestaat hoofdzakelijk uit :
– de uitbraak en aanleg van spoorstaven, dwarsliggers, spoortoestellen, uitzettingstoestellen, in bijsporen of industriële lijnen ;
– het verschuiven van sporen en spoortoestellen ;
– het afgraven van grond en ballast ;
– het afhalen, lossen en verwerken of ziften van ballast ;
– de aanleg van nieuwe dienstwegen en dienstovergangen ;
– het uitvoeren van aluminothermische lassen ;
– het leveren van logistieke prestaties ;
– kabelwerken ;
– het uitbreken en aanleggen van overwegen ;
– aanpassingswerken aan sporen bij werken door andere besturen.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.2. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Erkenning vereist in de categorie H, klasse 5 of hoger.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 11/02/2015-11:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 11/02/2015-11:00
IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend: datum: 11/02/2015-11:00
Plaats: Station Antwerpen-Centraal – Koningin Astridplein 27 – 2018 Antwerpen.
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Iedereen.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 29/12/2014

Scroll to Top