Marché Public

Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 29/12/2014

DETAIL

Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen | Infrastructuurwerken in de verkaveling Oost Molenveld 1B te Laakdal. N° 529808
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen
Antwerpseweg 1, BE-2440 Geel
Contact: IOK
Greet De Ruysscher
Tel: +32 14580991 Fax: +32 14589722 E-mail: greet.deruysscher@iok.be
Internet adres(sen): www.iok.be

AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Infrastructuurwerken in de verkaveling Oost Molenveld 1B te Laakdal
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Laakdal
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Infrastructuurwerken in de verkaveling Oost Molenveld 1B te Laakdal.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Zie specificaties bestek.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Zie specificaties bestek.
Zie specificaties bestek.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Zie specificaties bestek.
Klasse: 2, Categorie: C

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 04/02/2015 – 10:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 150.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Het bestek is digitaal gratis verkrijgbaar door een e-mail te sturen naar greet.deruysscher@iok.be. Indien een afgedrukt exemplaar van het bestek met de bijhorende inschrijvingsformulieren, plannen en de samenvattende opmeting op cd-rom gewenst is, kan dat bekomen worden door voorafgaande overschrijving van 150,00 euro op rekeningnummer IBAN BE71 0910 00576369 BIC GKCCBEBB van IOK te Geel.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 05/02/2015 – 10:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 05/02/2015 – 10:00
Plaats: IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 29/12/2014

Scroll to Top