Marché Public

IOK Afvalbeheer

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 23/12/2014

DETAIL

IOK Afvalbeheer | Sloop van gebouw en aanhorigheden op site De Wolf in Turnhout. N° 529654
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

IOK Afvalbeheer
Antwerpseweg 1, BE-2440 Geel
Contact: Jonathan De Witte
Tel: +32 14580991 E-mail: jonathan.dewitte@iok.be
Internet adres(sen): www.iok.be

AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Sloop van gebouw en aanhorigheden op site De Wolf in Turnhout
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Afbraakwerken van gebouwen en aanhorigheden op voormalige site ‘Group De Wolf’ te Turnhout
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 28/01/2015 – 17:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 29/01/2015 – 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 29/01/2015 – 11:00
Plaats: IOK Afvalbeheer – Antwerpseweg 1 te Geel
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: inschrijver of gemachtigde

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 23/12/2014

Scroll to Top