Marché Public

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 29/12/2014

DETAIL

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen | OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR TELEMARKETING DIENSTEN. N° 529809
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
Statieplein 12, BE-9300 Aalst
Contact: Minoodt Antoine
E-mail: toon.minoodt@nzvl.be
Internet adres(sen): www.nzvl.be

AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR TELEMARKETING DIENSTEN
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Telemarketingdiensten.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
ZIE BESTEK
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
ZIE BESTEK
ZIE BESTEK
III.2.3. Vakbekwaamheid:
ZIE BESTEK
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 18/02/2015 – 14:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 24/02/2015 – 14:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 24/02/2015 – 14:00
Plaats: Statieplein 12 9300 AALST

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 29/12/2014

Scroll to Top