Marché Public

STAD BRUGGE

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 30/12/2014

DETAIL

STAD BRUGGE | Binnenschilderwerken. N° 529848
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

stad Brugge
Burg 12, BE-8000 Brugge
Tel: +32 50448527 Fax: +32 50344261 E-mail: katelijne.de.busscher@brugge.be
Internet adres(sen): www.brugge.be

AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Binnenschilderwerken
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: volledig gebouw, Ganzenstraat 15 te 8000 Brugge
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Binnenschilderwerken
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
* In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Alle eventueel in het technisch gedeelte van het bestek gevraagde documentatie, dit op straffe van nietigheid.
Alle eventueel in het technisch gedeelte van het bestek gevraagde documentatie, dit op straffe van nietigheid.
Vereiste erkenning: D13 (Verfwerk) , Klasse 1

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 18/2/2015
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 4.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: De aanbestedingsstukken kunnen GRATIS gedownload worden door een email te sturen naar: gebouwendienst.administratie@brugge.be met als ENIG onderwerp: 973
U ontvangt dan automatisch een email met de link om te downloaden.
Deze stukken kunnen u ook toegezonden worden mits overschrijving van de aankoopprijs + kosten naar de bankrekening nr. BE43 0910 1682 6701 van het bovengemeld bureau. Wil steeds de titel van het werk vermelden.
Prijs bestek: 4 euro
Prijs CD-rom: 10,00 euro
Verzendingskosten: 1,50 euro (bij overschrijving)
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/2/2015 – 10:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 19/2/2015 – 10:00
Plaats: dienst Patrimoniumbeheer Gebouwen – cel Administratie, in vergaderzaal gelijkvloers, Oostmeers 17 te 8000 Brugge

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 30/12/2014

Scroll to Top