Marché Public

STAD DIEST

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 31/12/2014

DETAIL

STAD DIEST | Onderhoudswerken weginfrastructuur 2015-2016-2017-2018. N° 529865
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Stad Diest
Grote Markt 1, BE-3290 Diest
Contact: De heer Johan Smets
Tel: +32 13353260 Fax: +32 13322306 E-mail: johan.smets@diest.be
Internet adres(sen): www.diest.be

AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Onderhoudswerken weginfrastructuur 2015-2016-2017-2018
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Administratieve Technische Dienst, Grote Markt 1 te 3290 Diest
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Onderhoudswerken weginfrastructuur 2015-2016-2017-2018
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
* Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.
* Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de aannemer voor het verlenen van de opdracht beschikt.
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 1

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 5/2/2015
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 0.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Het bestek is elektronisch beschikbaar door een e-mail te sturen naar: johan.smets@diest.be
Het bestek ligt ter inzage op het hierna vermelde adres van 9 uur tot 12 uur, elke werkdag, en dinsdag van 16 uur tot 19 uur, uitgezonderd ‘s zaterdags.
Adres: Stad Diest, Administratieve Technische Dienst, Grote Markt 1 te 3290 Diest.
Het bestek ligt ter inzage op het hierna vermelde adres van 9 uur tot 12 uur, elke werkdag, en dinsdag van 16 uur tot 19 uur, uitgezonderd ‘s zaterdags.
Adres: Stad Diest, Dienst financiën, Grote Markt 1 te 3290 Diest.
Het bestek is elektronisch beschikbaar door een e-mail te sturen naar: elly.vanhavere@diest.be.
Het bestek is elektronisch beschikbaar door een e-mail te sturen naar: koen.berghmans@diest.be.
Het bestek ligt ter inzage op het hierna vermelde adres van 9 uur tot 12 uur, elke werkdag, en dinsdag van 16 uur tot 19 uur, uitgezonderd ‘s zaterdags.
Adres: Stad Diest, Dienst financiën, Grote Markt 1 te 3290 Diest.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 6/2/2015 – 10:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 6/2/2015 – 10:00
Plaats: Verstappenzaal- ten stadhuize

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 31/12/2014

Scroll to Top