Marché Public

STAD HERENTALS

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 31/12/2014

DETAIL

STAD HERENTALS | Heraanleg van voetpaden - dienstjaar 2015. N° 529866
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Stad Herentals
Augustijnenlaan 30, BE-2200 Herentals
Contact: Mevrouw Sigrid Roodhooft
Tel: +32 14285050 Fax: +32 14217828 E-mail: sigrid.roodhooft@herentals.be

AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Heraanleg van voetpaden – dienstjaar 2015
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: diverse locaties
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Heraanleg van voetpaden op het grondgebied van Herentals:
Waterloostraat, Bergenstraat, Arnhemstraat, Ieperstraat, Menenstraat, Zavelstraat, Zwanenberg, Sint-Waldetrudisstraat, Daalakker, Noorderwijksebaan, Kolverniersstraat, Oud-Stijderslaan en Cardijnlaan.
– de opbraak en heraanleg van lijnvormige elementen zoals goten en boordstenen;
– de opbraak van de voetpadverhardingen en de heraanleg van de bestrating in betonstraatstenen 22/22/8;
– de aanleg van grasbetontegels voor parkeerplaatsen;
– het insnijden in rijwegverhardingen teneinde boomplantvakken te maken voor groenvoorzieningen;
– het verwijderen en terug heraanplanten van groenvoorzieningen;
– onderhoudswerkzaamheden aan groenvoorzieningen gedurende de waarborgtermijn van 2 jaar;
– de taken uit te voeren, opgelegd door de veiligheidscoördinator verwezenlijking.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 5

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 5/2/2015 – 16:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 10.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: IBAN BE79-0910-0008-7733
BIC GKCCBEBB
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 6/2/2015 – 09:30
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 6/2/2015 – 09:30
Plaats: gemeenteraadszaal administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 31/12/2014

Scroll to Top