Marché Public

Stad Nieuwpoort

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 23/12/2014

DETAIL

Stad Nieuwpoort | TD/D2014-22: Leveren van vrachtwagen met kraan en containerbeladingsysteem. N° 529670
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Stad Nieuwpoort
Marktplein 7, BE-8620 Nieuwpoort
Contact: Christoph Declerck
Fax: +32 58224495 E-mail: aankoopdienst@nieuwpoort.be

AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
TD/D2014-22: Leveren van vrachtwagen met kraan en containerbeladingsysteem
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Leveren van een vrachtwagen met kraan en containerbeladingsysteem
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
zie bestek
zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
zie bestek
zie bestek

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 30/01/2015 – 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 30/01/2015 – 11:00

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00729469/2014022473
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 23/12/2014

Scroll to Top