Marché Public

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 24/12/2014

DETAIL

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening | DOM-226-08-214-Z Het uitvoeren van riolerings- en verbeteringswerken aan de Donkerstraat in de gemeente Ternat. N° 529757
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Stropstraat 1, BE-9000 GENT
Contact: Rombaut Patrick Désiré
E-mail: patrick.rombaut@farys.be
Internet adres(sen): www.tmvw.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=192314https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?tile=selectAuthentication&extWS=TMVW-DOM-060-12-001-Z-F05&userType=SUPPLIER&language=nl

AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
DOM-226-08-214-Z Het uitvoeren van riolerings- en verbeteringswerken aan de Donkerstraat in de gemeente Ternat.
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Ternat
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen:
DOM-226-08-214-Z Het uitvoeren van riolerings- en verbeteringswerken aan de Donkerstraat in de gemeente Ternat.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.2. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING.
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Financiële en economische draagkracht: de minimumvoorwaarden van financiële en economische aard overeenkomstig de wetgeving betreffende de erkenning van aannemers van werken zijn voldoende. Indien de aannemer over de erkenning beschikt is voldaan aan dit criterium.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Klasse: 4; Categorie: C of C1.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 29/01/2015-16:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja , Prijs: 213.42 EUR
Betalingstermijnen en -methode: De bescheiden die in het bijzonder op de aanneming toepasselijk zijn kunnen op volgende adres ingezien worden: Arcadis Belgium nv, Kortrijksesteenweg 302 te 9000 Gent. (contactpersoon: Sandra Verhoeyen – s.verhoeyen@arcadisbelgium.be). Indien de kandidaat de aanbestedingsdocumenten wenst af te halen, neemt hij eerst telefonisch contact op het telefoonnummer 09/241 77 81. De bescheiden kunnen mits contante betaling bij afhaling of door voorafgaandelijke storting op rek. nr 320-0687053-72 van Arcadis Belgium nv aangekocht worden tegen volgende voorwaarden: verkoopprijs incl. btw: 213,42 ?; CD-rom : 30 ?. Bij aankoop van de documenten dient het dossiernr. BE0100.260516 – naam + btw-nummer vermeld.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 03/02/2015-09:30
IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend: datum: 03/02/2015-09:30
Plaats: TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/12/2014

Scroll to Top