Overheidsopdracht

Digipolis

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 31/12/2014

DETAIL

Digipolis | Raamovereenkomst Cashautomaten.
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Digipolis
Bellevue 1, BE-9050 Ledeberg (Gent)
Contact: Digipolis Gent
Michaël Matthijs
Tel: +32 92660900 Fax: +32 92315521 E-mail: overheidsopdrachten.gent@digipolis.be
Internet adres(sen): www.digipolis.be

AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Raamovereenkomst Cashautomaten
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
een raamovereenkomst met 1 leverancier voor de aankoop en
implementatie van cashautomaten voor diverse loketten.
Aan de loketten van de dienst Burgerzaken kan er op dit ogenblik worden betaald met cash geld en via betaalterminals. Stad Gent wil dat er een automatisering voor het verwerken van cash geld komt. Dit willen ze bekomen met het plaatsen van cashautomaten.
We voorzien een aankoop van 3 cashautomaten in 2015. In 2016 en 2017 is er voorzien om telkens 2 extra cashautomaten aan te kopen. Deze automaten moeten kunnen connecteren met de huidige
kassasoftware (kasregister). Deze connectie moet in 2 richtingen kunnen gaan.
 Kassasoftware naar automaat
 Automaat naar kassasoftware

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 01/02/2015 – 11:00
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 02/02/2015 – 11:00

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 31/12/2014

Scroll to Top