Overheidsopdracht

Infrabel – Directie Build

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 30/12/2014

DETAIL

Infrabel – Directie Build | TR 077/097XXX: Kwalificatiesysteem - Notified Body, Designated Body, Independent Assessor en Independent Safety Assessor<br>Kwalificatiesysteem voor opdrachten van diensten betreffende de uitvoering van opdrachten als Onafhankelijk Expert voor programma's van Infrabel van de Directie Build of van een andere directie waarvoor TUC RAIL N.V. het Program Management verzekert. Deze opdrachten omvatten de hieronder hernomen prestaties in volgende expertisedomeinen:<br> NoBo (Notified Body of Aangemelde Instantie) : beoordelingsaudits van de conformiteit aan de Technische Specificaties van Interoperabiliteit...
ERKENNINGSREGELING – NUTSSECTOREN

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
Deze aankondiging is een oproep tot mededinging: Ja.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Infrabel – Directie Build
Marcel Broodthaersplein 2, BE-1060 Brussel
Contact:TUC RAIL NV
Michel Renard
E-mail:ppcell@tucrail.be
Internet adres(sen): www.infrabel.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=192386https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=192386https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=I-AR.+%28TR%29-TR+077%2F097XXX-F07

AFDELING II. VOORWERP VAN DE ERKENNINGSREGELING

II.1. DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST AAN DE ERKENNINGSREGELING GEGEVEN BENAMING:
TR 077/097XXX: Kwalificatiesysteem – Notified Body, Designated Body, Independent Assessor en Independent Safety Assessor
II.2. TYPE OPDRACHT EN PLAATS VAN UITVOERING VAN DE WERKEN, LEVERING VAN DE GOEDEREN OF VERLENING VAN DE DIENSTEN:
Type opdracht: Diensten.
II.3. BESCHRIJVING VAN DE WERKEN, LEVERINGEN OF DIENSTEN DIE DOOR MIDDDEL VAN DE ERKENNINGSREGELING MOETEN WORDEN UITGEVOERD, GELEVERD OF VERLEEND:
Kwalificatiesysteem voor opdrachten van diensten betreffende de uitvoering van opdrachten als Onafhankelijk Expert voor programma’s van Infrabel van de Directie Build of van een andere directie waarvoor TUC RAIL N.V. het Program Management verzekert. Deze opdrachten omvatten de hieronder hernomen prestaties in volgende expertisedomeinen:
 NoBo (Notified Body of Aangemelde Instantie) : beoordelingsaudits van de conformiteit aan de Technische Specificaties van Interoperabiliteit van het trans Europees conventioneel en/of hogesnelheidsspoorwegsysteem;
 DeBo (Designated Body of Aangeduide Instantie): beoordelingsaudits van de conformiteit aan de nationale (aangemelde) regels gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad;
 IA (Independent Assessor of Onafhankelijke Beoordelaar) : beoordelingsaudits van de toepassing van de Uitvoeringsverordening (EU) nr 402/2013 van de Commissie (CSM of Gemeenschappelijke Veiligheidsmethode voor Risico-evaluatie en -beoordeling) ;
 ISA (Independant Safety Assessor of Onafhankelijk Beoordelaar van de Veiligheid): beoordelingsaudits van de conformiteit aan de CENELEC normen EN 50126, EN 50128 en EN 50129, of aan de “moeder” norm EN 61508 en afgeleiden.

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.1.1. Voorwaarden voor de erkenning:
Voorwaarden waaraan de ondernemingen voor hun erkenning moeten voldoen: 1) Toegangsrecht:
De kandidaat, of elke vennoot in geval van een tijdelijke handelsvennootschap voor dit kwalificatiesysteem, dient het bewijs over te maken dat hij zich niet in één of meerdere uitsluitingsgevallen zoals bedoeld in artikel 66, §§ 1 en 2 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 2012 bevindt.
2) Financieel vermogen:
* De kandidaat, of elke vennoot in geval van een tijdelijke handelsvennootschap voor dit kwalificatiesysteem, moet het bewijs leveren dat hij over voldoende financieel vermogen beschikt om de verschillende opdrachten tot een goed einde te brengen, en zijn jaarrekeningen moeten aantonen dat zijn solvabiliteit en zijn liquiditeit goed zijn en dat zijn activiteit rendabel is.
* De kandidaat moet, per gekozen expertisedomein (NoBo/DeBo/IA of ISA), een minimum jaaromzet van 0,25 miljoen euro hebben in de “evaluatie van spoorwegtoepassingen” gedurende de laatste drie afgelopen jaren.
3) Voor het expertisedomein NoBo:
* Erkenning als NoBo;
* Beschikken over een accreditatie volgens norm EN 45011 of ISO/IEC 17065. Vanaf 15 september 2015 wordt een accredidatie volgens de norm EN 45011 niet meer aanvaard; enkel de accreditatie volgens de norm ISO/IEC 17065 zal dan nog aanvaard worden
* Ervaring als NoBo in complexe programma’s en activiteitendomeinen in de spoorweginfrastructuur voor ten minste 3 recente referenties.
4) Voor het expertisedomein DeBo:
* Erkenning als DeBo in België in het kader van de verificatie van de nationale regels die van toepassing zijn op het moment van zijn aanvraag tot deelneming. De erkenningscriteria worden bepaald door de ad hoc Belgische reglementering.
* Ervaring als DeBo met complexe programma’s betreffende de spoorweginfrastructuur voor ten minste 3 recente referenties.
5) Voor het expertisedomein IA/ISA:
* Respecteren van de erkenningscriteria voor de expertise IA, zoals gedefinieerd in de Bijlage II van de Uitvoeringsverordening CSM nr. 402/2013 van de Commissie;
* Beschikken over een accreditatie volgens de norm ISO/IEC 17020.
* Ervaring als IA/ISA met complexe programma’s betreffende de spoorweginfrastructuur voor ten minste 3 recente referenties.
Zie artikel 2 van de selectieleidraad voor gedetailleerde informatie.
Methoden waarmee elk van deze voorwaarden zal worden geverifieerd: Zie artikel 3 van de selectieleidraad voor gedetailleerde informatie.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling vermelde criteria.
IV.2. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.2.2. Duur van de erkenningsregeling:
Onbepaalde duur.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.2. NADERE INLICHTINGEN
De selectieleidraad is enkel te downloaden op het adres vermeld bij “Elektronische toegang tot de documenten” hernomen in punt I.1) hiervoor.
Deze aankondiging is de jaarlijkse hernieuwing van de aankondiging van het kwalificatiesysteem voor onbepaalde duur, overeenkomstig artikel 40, § 1, 2e alinea van het KB van 16 juli 2012. De kandidaten die al geselecteerd zijn in het kader van dit kwalificatiesysteem, dienen geen nieuwe aanvraag tot deelneming in te dienen.
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 30/12/2014

Scroll to Top