Overheidsopdracht

Antwerpen

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 24/12/2014

DETAIL

Antwerpen | Raamcontract voor het inzamelen en verwerken van Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Antwerpen
Grote Markt 1, BE-2000 Antwerpen
Contact: GAC_Diensten
E-mail: GAC_diensten@stad.antwerpen.be
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=192089https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Antwerpen-GAC%2F2014%2F2875-F02

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Raamcontract voor het inzamelen en verwerken van Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Raamcontract voor het inzamelen en verwerken van Klein Gevaarlijk Afval (KGA)

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
Op het titelblad stond voor de opening verkeerdelijk dinsdag 03 januari 2015 vermeld. Dit moet gelezen worden als dinsdag 03 februari 2015, overeenkomstig met de gegevens uit de aankondiging en de dossiergegevens (parameters) in e-Notification en e-Tendering.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/12/2014

Scroll to Top