Overheidsopdracht

Gan – Technische Dienst

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 31/12/2014

DETAIL

Gan – Technische Dienst | Opdracht van projectauteur voor de bouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van een Gewestelijk Containerpark (GC), dat een model is in zijn werking en in zijn doelstelling van voorbeeld van stedelijke en landschapsinrichting.<br>Het Agentschap Net Brussel (ANB) is belast met de inrichting van een site gelegen Fernand Demetskaai te Anderlecht, met een oppervlakte van 4.750 m², om er een containerpark op te richten.<br>Het project bestaat uit loskaaien, interne wegen voor voertuigen- en voetgangersverkeer, de landschapsinrichting en een gebouw voor het personeel (sociale lokalen en administratie) van ongeveer 150m².<br>Het project wil een voorbeelddimensie hebben op verschillende vlakken:<br>- de werking en...
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

GAN – Technische Dienst
de Broquevillelaan 12 , BE-1150 Brussel
Contact: Vrebosch Mathieu
Carlos Da Costa Aguiar
E-mail: carlosdacostaaguiar@arp-gan.be
Internet adres(sen): www.arp-gan.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=192316https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ST+%28ARP%29-14%2F1155-F02

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Opdracht van projectauteur voor de bouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van een Gewestelijk Containerpark (GC), dat een model is in zijn werking en in zijn doelstelling van voorbeeld van stedelijke en landschapsinrichting.
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Het Agentschap Net Brussel (ANB) is belast met de inrichting van een site gelegen Fernand Demetskaai te Anderlecht, met een oppervlakte van 4.750 m², om er een containerpark op te richten.
Het project bestaat uit loskaaien, interne wegen voor voertuigen- en voetgangersverkeer, de landschapsinrichting en een gebouw voor het personeel (sociale lokalen en administratie) van ongeveer 150m².
Het project wil een voorbeelddimensie hebben op verschillende vlakken:
– de werking en de infrastructuur van de site ;
– de integratie van een kringloopcentrum voorafgaand aan het afvalsorteercircuit om het potentieel hernieuwbare hulpbronnen te valoriseren ;
– de verbetering van het imago van het afval ;
– de sensibilisering via een didactisch circuit en een informatieve en expressieve signalisatie;
– de hoge energieprestatie van de installaties ;
– het efficiënt waterbeheer ;
– het groot aantal valorisatiefilières ;
– het goede verkeer van de voertuigen en voetgangers op de site ;
– de betere flexibiliteit van de evacuaties ;
– het comfort van de gebruikers via gedeeltelijke afdekking van de containers ;
– de beperking van de geluids- en geurhinder ;
– de stedelijke integratie en de landschapsinrichting ;
– de reflectie over de kosten-winst van de prefabricatie van constructie-elementen.
Het project ligt in de buurt van belangrijke gewestelijke projecten (Zuidhaven, Slachthuizen, Hergebruikpool), en de bouwheer wenst zich te integreren in de voorschriften van het Kanaalplan: versterking van de economische activiteiten ten voordele van iedereen, stadsintegratie en verbetering van de openbare ruimten om aan het kanaal een federaliserende rol tussen de wijken te geven.
Naast een perfecte werking van de site, zal de bouwheer een bijzonder belang hechten aan de kwaliteit van de inrichting van de site, van de stadsintegratie, aan de landschapsverfraaiing en aan de architecturale kwaliteit.
De bouwheer wenst tot een reflectie te komen die als model kan dienen voor de inrichting van andere sites als containerpark in termen van: werkingsanalyse, potentieel aan kwalitatieve inrichting, bepaling van de betekenis van de kwaliteit in deze context, potentieel van systematisering en prefabricatie, om het imago van de containerparken te verbeteren met het oog op hun vlotte integratie in sterk verstedelijkte zones in de toekomst.
Er is een mobiliteitsstudie uitgevoerd voorafgaandelijk aan het stedebouw- en architectuurproject.
Deze opdracht is een dienstenopdracht betreffende de volledige opdracht van projectauteur van architectuur, engineering in stabiliteit en speciale technieken, stads- en landschapsinrichting, advies in energieprestatie gebouwen (EPB) en coördinatie veiligheid-gezondheid, uit te voeren in multidisciplinair team.
De totale kosten van de werken worden geraamd op 3,5 miljoen euro exclusief btw en het bedrag van de honoraria wordt geraamd op 226.000 EUR excl. btw.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. GECORRIGEERDE OF TOEGEVOEGDE INFORMATIE:
– Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie.
– In de oorspronkelijke aankondiging
VI.3.3. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging:
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: afdeling 1: aanbestende dienst
In plaats van:
CarlosDaCostaAguiar@arp-gan.be
Te lezen:
Carlos.DaCostaAguiar@arp-gan.be
VI.3.5. Te corrigeren adressen en contactpunten:
Plaats waar hetaan te passen adres en contactpunt staat: I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
GAN – Technische Dienst
de Broquevillelaan 12 , Brussel, 1150, BE
Contactpunt: Vrebosch Mathieu
Ter attentie van: Carlos Da Costa Aguiar
E-mail: carlos.dacostaaguiar@arp-gan.be
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 31/12/2014

Scroll to Top