Overheidsopdracht

Nationale Loterij Naamloze Vennootschap Van Publiek Recht

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 31/12/2014

DETAIL

Nationale Loterij Naamloze Vennootschap Van Publiek Recht | Tijdelijke ICT ondersteuning
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Nationale Loterij naamloze vennootschap van publiek recht
Belliardstraat 25-33, BE-1040 Brussel
Contact: Procurement
Gert Van den Dries
Tel: +32 22384965 Fax: +32 22384887 E-mail: gert.vandendries@nationale-loterij.be
Internet adres(sen): www.loterie-nationale.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=190635

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Tijdelijke ICT ondersteuning
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Tijdelijke ICT ondersteuning

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
Met verwijzing naar de aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie van 27/12/2014 onder het nummer 2014/S 249-442273 en gevolg gevend aan uw verzoek tot deelneming, heb ik het genoegen u het bestek betreffende deze opdracht toe te sturen. De eisen, wensen en randvoorwaarden die hieraan gesteld worden, zullen in dit document worden toegelicht.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 31/12/2014

Scroll to Top