Overheidsopdracht

Nationale Loterij Naamloze Vennootschap Van Publiek Recht

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 31/12/2014

DETAIL

Nationale Loterij Naamloze Vennootschap Van Publiek Recht | Diensten voor de SAP-ondersteuning
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Nationale Loterij naamloze vennootschap van publiek recht
Belliardstraat 25-33, BE-1040 Brussel
Contact: Procurement
Gert Van den Dries
Tel: +32 22384965 Fax: +32 22384887 E-mail: gert.vandendries@nationale-loterij.be
Internet adres(sen): www.loterie-nationale.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=188900

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Diensten voor de SAP-ondersteuning
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Diensten voor de SAP-ondersteuning

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
Gevolg gevend aan uw verzoek tot deelneming, heb ik het genoegen u het bijkomend document te laten geworden bij de aankondiging van opdracht die kenbaar werd gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 27/12/2014 onder nummer 2014/S 249-442516.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 31/12/2014

Scroll to Top