Overheidsopdracht

Eandis Cvba

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 31/12/2014

DETAIL

Eandis Cvba | Bodemsaneringswerken Halle Fase 2.
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT – NUTSSECTOREN

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

Eandis cvba
Brusselsesteenweg 199, BE-9090 Melle
Contact: Joeri Van Caneghem
Tel: +32 92634794 Fax: +32 92634748 E-mail: joeri.vancaneghem@eandis.be
Internet adres(sen): www.eandis.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=191172https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Eandis-EAN12AW029-5-F06&userType=SUPPLIER&language=nl

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Bodemsaneringswerken Halle Fase 2
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Het voorwerp van dit aankoopdossier is het saneren van de verontreinigde bodem op de site te Halle, L. Van Beverenstraat.
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE GEGUNDE OPDRACHT/OPDRACHTEN
II.2.1. Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten:
Waarde: 365648.00   EUR   Excl. BTW .

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE
Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA
Laagste prijs

AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT

Opdracht nr 1. Bodemsaneringswerken Halle fase II
V.1.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 04/06/2014
V.1.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
B.S.V. nv
Blokkestraat 1
8530 BE Harelbeke

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 31/12/2014

Scroll to Top