Overheidsopdracht

Gemeente Sint-agatha-berchem

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 31/12/2014

DETAIL

Gemeente Sint-agatha-berchem | Afsluiten van leningen voor de financiering van de buitengewone dienst voor het dienstjaar 2014<br>De opdracht heeft als voorwerp leningen bestemd ter financiering van de uitgaven die werden ingeschreven of die zullen ingeschreven worden voor het dienstjaar 2014<br>Deze leningen zullen afgesloten worden op verschillende tijdstippen en in voorkomend geval na het afsluiten van het desbetreffende dienstjaar en kunnen een verschillende looptijd hebben. Nadere aanduidingen komen voor onder hoofdstuk II : technische bepalingen.<br>Naast de eigenlijke financiële operatie heeft de...
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Sint-Agatha-Berchem
Koning Albertlaan 33, BE-1082 Sint-Agatha-Berchem
Contact: De heer Philippe Hanuise
Tel: +32 24640403 Fax: +32 24691288 E-mail: phanuise@1082berchem.irisnet.be
Internet adres(sen): www.berchem.irisnet.be

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Afsluiten van leningen voor de financiering van de buitengewone dienst voor het dienstjaar 2014
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De opdracht heeft als voorwerp leningen bestemd ter financiering van de uitgaven die werden ingeschreven of die zullen ingeschreven worden voor het dienstjaar 2014
Deze leningen zullen afgesloten worden op verschillende tijdstippen en in voorkomend geval na het afsluiten van het desbetreffende dienstjaar en kunnen een verschillende looptijd hebben. Nadere aanduidingen komen voor onder hoofdstuk II : technische bepalingen.
Naast de eigenlijke financiële operatie heeft de opdracht ook betrekking op een administratieve en technische dienstverlening die moet toelaten dergelijke operaties op optimale wijze te integreren in het beheer van de aanbestedende overheid.
Bijgevolg zal de offerte eveneens rekening houden met alle diensten die in onderhavig bijzonder bestek beschreven zijn. In dit oogpunt dient verwezen te worden naar artikel 6, §1 van de voormelde wet en inzonderheid de verplichting tot forfaitaire grondslag. Bijgevolg zal de aanbestedende overheid geen andere kosten ten laste nemen dan deze die uitdrukkelijk beschreven zijn in onderhavig bijzonder bestek en in de offerte die er uit voortvloeit en die in voorkomend geval gewijzigd werd na onderhandeling.
De aanbestedende overheid houdt zich het recht voor om een of meerdere afzonderlijke procedures uit te schrijven voor de financiering van de verrichtingen die ze zal bepalen en die niet in onderhavig bijzonder bestek inbegrepen zijn.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium 1: Prijs, Weging: 70
Criterium 2: De performativiteit, Weging: 20
Criterium 3: De bijkomende diensten betreffende financiële ondersteuningen en ondersteuning op gebied van de informatica, Weging: 10

AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT

Opdracht nr 1. Perceel : Leningen van 3 jaar “Gemeente”
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 14/10/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Belfius Banque
Pachecolaan 44
1000 BE Brussel
Email: publicfinancecredits@belfius.be
Opdracht nr 2. Perceel : Leningen van 5 jaar “Gemeente en OCMW”
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 14/10/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Belfius Banque
Pachecolaan 44
1000 BE Brussel
Email: publicfinancecredits@belfius.be
Opdracht nr 3. Perceel : Leningen van 10 jaar “Gemeente en OCMW”
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 14/10/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Belfius Banque
Pachecolaan 44
1000 BE Brussel
Email: publicfinancecredits@belfius.be
Opdracht nr 4. Perceel : Leningen van 20 jaar “Gemeente en OCMW”
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 14/10/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
ING
Avenue Marnix 24
1000 BE Bruxelles

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 31/12/2014

Scroll to Top