Overheidsopdracht

Iris Ziekenhuizen Zuid

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 30/12/2014

DETAIL

Iris Ziekenhuizen Zuid | Plaatsing en onderhoud van een kwaliteitswarmtekrachtkoppeling<br>Voorwerp van de globale aanneming zijn de detailstudies, de werken, de leveringen, het transport, de goederenbehandeling, het onderhoud alsook alle uitvoeringsmiddelen voor de integratie - gas, hydraulisch en elektrisch - en de bouw van een nieuwe warmtekrachtkoppelingscentrale in de bestaande centrale stookplaats van het gebouw op de site van het ziekenhuis van Etterbeek gelegen in de Jean Paquotstraat 63 te 1050 Elsene.
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Iris Ziekenhuizen Zuid
Baron Lambertstraat 38, BE-1040 Brussel
Contact: Mevrouw Fabienne Demarteau
Tel: +32 27398531 Fax: +32 27398557 E-mail: fdemarteau@his-izz.be

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Plaatsing en onderhoud van een kwaliteitswarmtekrachtkoppeling
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Etterbeek Elsene Campus
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Voorwerp van de globale aanneming zijn de detailstudies, de werken, de leveringen, het transport, de goederenbehandeling, het onderhoud alsook alle uitvoeringsmiddelen voor de integratie – gas, hydraulisch en elektrisch – en de bouw van een nieuwe warmtekrachtkoppelingscentrale in de bestaande centrale stookplaats van het gebouw op de site van het ziekenhuis van Etterbeek gelegen in de Jean Paquotstraat 63 te 1050 Elsene.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium 1: Netto contante waarde (NCW), Weging: 40
Criterium 2: Interne rentabiliteit (IR), Weging: 40
Criterium 3: Voor het onderhoud beschikbare technici, Weging: 20

AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT

Opdracht nr 1. Perceel : Plaatsing en onderhoud van een kwaliteitswarmtekrachtkoppeling
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 17/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Coretec Engineering SA
Rue des Gardes-Frontière 1
4031 BE Angleur
Tel: +32 42397981 Fax: +32 43729318 Email: christopher.stunz@coretec.be

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 30/12/2014

Scroll to Top