Overheidsopdracht

Stad Roeselare

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 29/12/2014

DETAIL

Stad Roeselare | Opruimen van zwerfvuil .
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Stad Roeselare
Botermarkt 2, BE-8800 ROESELARE
Contact: De heer Tom Craeynest
Tel: +32 51227211 Fax: +32 51252532 E-mail: tcraeynest@roeselare.be
Internet adres(sen): www.roeselare.be

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Opruimen van zwerfvuil
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Grondgebied stad Roeselare
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Opruimen van zwerfvuil
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
112713.20 EUR Zonder BTW .

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.

AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT

Opdracht nr 1. Perceel : Perceel 1: Opruimen zwerfvuil machinaal 2015
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 22/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
De Lochting vzw
Oude Stadenstraat 15
8800 BE ROESELARE
Tel: +32 51202885 Fax: +32 51253074 Email: paketten@lochting.be
Opdracht nr 5. Perceel : Perceel 2: Opruimen zwerfvuil handmatig 2015
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 22/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Arbeidscentrum HET WERKSPOOR vzw
De Zilten 52
8800 BE ROESELARE
Tel: +32 51628728 Fax: +32 51628729 Email: het.werkspoor@fracarita.org
Opdracht nr 9. Perceel : Perceel 3: Toezicht recyclageparken 2015
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 22/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Arbeidscentrum HET WERKSPOOR vzw
De Zilten 52
8800 BE ROESELARE
Tel: +32 51628728 Fax: +32 51628729 Email: het.werkspoor@fracarita.org
Opdracht nr 13. Perceel : Perceel 4: Ruimen van baangrachten door preventief verwijderen van zwerfvuil 2015
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 22/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Arbeidscentrum HET WERKSPOOR vzw
De Zilten 52
8800 BE ROESELARE
Tel: +32 51628728 Fax: +32 51628729 Email: het.werkspoor@fracarita.org

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.2. NADERE INLICHTINGEN
De toegang tot de opdracht wordt gereserveerd voor sociale inschakelingsondernemingen
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 29/12/2014

Scroll to Top