Overheidsopdracht

Antwerpen

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 23/12/2014

DETAIL

Antwerpen | Raamcontract voor het inzamelen en verwerken van Klein Gevaarlijk Afval (KGA).
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Antwerpen
Grote Markt 1, BE-2000 Antwerpen
Contact: GAC_Diensten
E-mail: GAC_diensten@stad.antwerpen.be
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=192089

AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Raamcontract voor het inzamelen en verwerken van Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Stad Antwerpen
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Raamcontract voor het inzamelen en verwerken van Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
II.1.8. Verdeling in percelen: Ja.
Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Perceel 1: Ophalen KGA van containerparken
Perceel 2: Ophalen KGA van stadsdiensten/scholen
Perceel 3: Inzamelen en verwerken KGA via een mobiel systeem

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
n.v.t.
n.v.t.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Zie bestek
Zie bestek

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 02/02/2015 – 10:45
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 03/02/2015 – 10:45
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 03/02/2015 – 10:45

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 23/12/2014

Scroll to Top