Overheidsopdracht

Cvba Assam

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 30/12/2014

DETAIL

Cvba Assam | RENOVATIE- EN CONFORMITEITSWERKEN VAN LIFTEN<br>Renovatie- en conformiteitswerken aan 8 liften gelegen in de gebouwen Peterbospark 10-10a-11-11a te 1070 Anderlecht.<br>acht liften<br><b>Plaats:</b> Peterbospark 10-10a-11-11a te 1070 Anderelecht
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

cvba ASSAM
De Brouckèreplein, 12, BE-1000 Brussel
Contact: ir. Jean-Louis Pirottin (Directeur-Gérant)
Tel: +32 25122558 Fax: +32 25116454 E-mail: assam@assam-sorelo.be

AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
RENOVATIE- EN CONFORMITEITSWERKEN VAN LIFTEN
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Peterbospark 10-10a-11-11a te 1070 Anderelecht
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Renovatie- en conformiteitswerken aan 8 liften gelegen in de gebouwen Peterbospark 10-10a-11-11a te 1070 Anderlecht.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang:
acht liften
Geraamde waarde zonder BTW: 482400 EUR .

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
De inschrijvers moeten de voorwaarden naleven betreffende het recht op toegang tot de opdracht overeenkomstig de artikelen 61 t/m 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011
art. 61, § 1 en § 2, 1°, 2° of b3° : De inschrijvers voegen bij hun offerte een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document dat door een bevoegde gerechtelijke of administratieve overheid is uitgereikt.
art. 62 : Inschrijvers die personeel in dienst hebben dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 voegen bij hun offerte een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat zij in regel zijn met de betaling van hun sociale zekerheidsbijdragen.
Inschrijvers die personeel in dienst hebben dat behoort tot een andere Lidstaat van de Europese Unie en niet hiervr wordt bedoeld, voegen bij hun offerte een attest dat uitgereikt is door de bevoegde overheid en waaruit blijkt dat zij voldaan hebben aan hun verplichtingen betreffende de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn.
Het attest heeft betrekking op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vr de datum van ontvangst van de offertes.
art. 63 : De inschrijvers voegen bij hun offerte een attest waaruit blijkt dat zij voldaan hebben aan hun beroepsmatige fiscale verplichtingen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vr de uiterste ontvangstdatum van de offertes .
III.2.3. Vakbekwaamheid:
fotokopie van het registratieattest – ondercatégorie N1, klasse 3

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 100 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Het dossier is beschikbaar, na betaling, ter plaaatse:
Brouckèreplein 12 te 1000 Brussel vanaf 5 januari 2015.
Openinguren alle werkdagen: 9h-12h en 14h-16h
Op aanvraag zal het dossier worden verstuurd.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 16/02/2015 – 14:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 16/02/2015 – 14:00
Plaats: cvba Assam, Brouckèreplein 12 te 1000 Brussel, 3° verdieping – Vergaderzaal van de beheerraad.

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00692461/2014022840
1. Bijkomende inlichtingen kunnen worden bekomen bij de technische dienst van de cvba Assam de Heer M. Geraets (02/5122558).
2. De inschrijvers is het toegelaten deel te nemen aan een voorafgaandelijke bezoek en inschrijving op een lijst ( tél. 02/512.25.58 t.a.v. Beaussart), xelke plaats vinden op 23 januari 2015 te 9h30 en 6 februari 2015 te 9h30.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 30/12/2014

Scroll to Top