Overheidsopdracht

Stadsbestuur Menen

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 31/12/2014

DETAIL

Stadsbestuur Menen | STRUCTUREEL ONDERHOUD VOETPADEN DIENSTJAAR 2015.
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Stadsbestuur Menen
Grote Markt 1, BE-8930 Menen
Contact: Dienst Grondgebiedszaken
Philippe Vandendriessche
Tel: +32 056529362 E-mail: philippe.vandendriessche@menen.be

AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
STRUCTUREEL ONDERHOUD VOETPADEN DIENSTJAAR 2015
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: op bij opdrachtgeving aangeduide sites
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
structureel onderhoud voetpaden dienstjaar 2015 – de opdracht is een opdracht van werken – de gunningsprocedure verloopt bij voorbehoud van toewijzing aan sociale inschakelingsondernemingen bij toepassing van artikel 22 §2 van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (B.S. 15 februari 2007) – de opdracht is een herhalingsopdracht bij toepassing van artikel 26 § 1 – 2°b van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (B.S. 15 februari 2007)
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Zie bestek
zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
zie bestek
categorie C klasse 1

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 4/02/2015 – 17:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 09/02/2015 – 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 9/02/2015 – 11:00
Plaats: Gebouw Technische Dienst – lokaal 35 – 1e verdieping
Yvonne Serruysstraat 28
8930 Menen
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: de inschrijvende kandidaten

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00677802/2014022851
Informaties over lastenboek(en)/document(en)
aan te vragen per e-mail aan adres :
philippe.vandendriessche@menen.be
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 31/12/2014

Scroll to Top